กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างแบ่งเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

- งานบริหารการเงิน

- งานบริหารบัญชี

- งานบริหารสินทรัพย์

บุคลากร

 

นายสุนทร วิเศษศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขวัญใจ พิมพ์บัว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ P1, P2 และ P3 ในระบบ GFMIS

- ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด

- ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

- โปรแกรมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

นางไพรินทร์ วงศ์จิรปภัทร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

- เบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง

- วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนงเยาว์ ภูมิวารินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เขียนเช็คและจ่ายเช็คทุกประเภท

- ตรวจสอบรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

- บันทึกโอนเปลี่ยนแปลง การรับและนำส่งเงิน ล้างลูกหนี้เงินยืม บันทึกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS

- ค่าเช่าบ้าน

- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี - เงินนอกงบประมาณทุกประเภท

- เบิกเงินพนักงานราชการ, ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และค่าจ้างครูจ้างสอนรายเดือน (ครูวิกฤต)

- แจ้งหนี้ของผู้รับบำนาญปกติ โครงการบำนาญจ่ายตรง

- วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทอแสง ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง และเงิน พ.ส.ร.

- เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือน

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำเต็มขั้น

- กบข. และ กสจ.

- เงินช่วยพิเศษ (3 เท่า) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5120)

- รายการหักเงินเดือน

- รายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (แบบ 2)

- วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

- สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป

- สมุดบัญชีแยกประเภท - ทะเบียน และบัญชีย่อยต่าง ๆ

- รายงานการเงิน

- ปิดบัญชีประจำปี

- ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- บันทึกรายการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS

- ปรับปรุงบัญชีและล้างพักสินทรัพย์

- จัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุกัลญา ด้วงจุ้ย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับเงินทุกประเภท

- นำส่งเงินทุกประเภท

- ค่าการศึกษาบุตร

- บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- เงินช่วยพิเศษ (3 เท่า) ของผู้รับบำนาญ

- ค่าสาธารณูปโภค - เบิกเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายเดือน(ครูผู้ช่วย) ครูวิทย์

- คณิต และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

- เบิกเงินงบประมาณแทนกัน

- วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

 

 

 

 

 

นางประเพียร ฐิตทวีวัฒน์

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีตกลงราคา และวิธีสอบราคา

- รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

- รายงานงบลงทุน

- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

- จัดทำ PO ในระบบ GFMIS

- สำเนาระเบียบพัสดุฯ

 

 

 

 

 

 

นายวิชาญ สุวัฒนพิเศษ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ระยอง เขต 1

- การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีสอบราคา และวิธี e - Auction

- รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และแบบรูปรายการก่อสร้าง

- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

- จัดทำ PO ในระบบ GFMIS

 

 

 

 

 

 

 

นางพรสวรรค์ สนั่นเครื่อง

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน

- การจำหน่ายพัสดุประจำปี

- การขอใช้ที่ราชพัสดุ การนำส่งรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

- การขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

- การเบิกใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีตกลงราคา

- การบันทึกทรัพย์สินในระบบ GFMIS