Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบสถิติการเยี่ยมชม
064034
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานเมื่อวาน43
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้81
เดือนนี้เดือนนี้553
ทั้งหมดทั้งหมด64034
54.242.140.11
แบบสำรวจ
ประโยชน์ที่ได้จากเวปไซด์นี้
 

การประเมินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1

 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ดำเนินการการประเมิน  ภายในวันที่  18  กรกฎาคม 2557

คลิก! ประเมินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 รายชื่อโรงเรียนที่ประเมินแล้ว...

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 แนวคิดในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ แล้ว  โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้อง การของผู้อ่าน  การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆเช่น  โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  ฯลฯ  รวมทั้งขาดการชักจูง  การกระตุ้น  และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า  และต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่าน  ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้

      1.  เร้าใจให้เกิดความยากอ่านหนังสือ

      2.  ให้เกิดความพยายามที่จะอ่านเพื่อจะได้รู้เรื่องที่น่ารู้ที่มีอยู่ในหนังสือ  และน่าสนุก ตามกิจกรรมที่จัดขึ้น

      3.  แนะนำ  กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่างๆเกิดความรอบรู้คิดกว้างมีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

      4.  สร้างบรรยากาศที่น่าอ่าน  รวมทั้งให้มีวัสดุการอ่าน  มีแหล่งการอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอ

 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     การจัดกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพควรมีการเตรียมพร้อมและคำนึงถึงในเรื่องต่อไปนี้

                1.  จัดห้องสมุด  สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ  จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าสู่บรรยากาศของการอ่านและได้ใกล้ชิดกับหนังสือมาก ยิ่งขึ้น  เช่น  จัดนิทรรศการหนังสือในโอกาสต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อชวนให้อ่านหนังสือสม่ำเสมอฯ ลฯ

                2.  ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ควรมรการศึกษา  เตรียมพร้อมทั้งในด้านวิธีการดำเนินการสื่อ  อุปกรณ์  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย  และจุดประสงค์ที่กำหนดไว้  รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนิสัยรักการอ่านด้วย

                3.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ต้องเป็นกิจกรรมที่เร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของผู้เรียน  รวมทั้งมีความหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข  และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

                4.  ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ควรเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านการอ่านของนักเรียนรายบุคคล  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสนองกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนได้ อย่างเหมาะสม

                5.  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หากนำตัวอย่างจากเอกสารฉบับนี้ไปใช้  ควรปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม  เพื่อให้กิจกรรมดูน่าสนใจแปลกใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

                6.  นอกจากโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักเรียน  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่  ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย  เพื่อให้การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กิจกรรมเสนอแนะ

                การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  นับว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างมีความสุข  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นมักมีกิจกรรมที่คล้ายกันหรือซ้ำกัน  อาจสรุปประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ดังนี้

                1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเน้นทักษะการอ่าน

                -  เล่านิทาน

                -  เชิดหุ่น

                -  Reading Rally .  ว่างจากงาน  อ่านทุกคน

                -  แข่งขันตอบปัญหา

                -  ห้องสมุดเคลื่อนที่

                -  ค่ายการอ่าน

                -  แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม

                -  ยอดนักอ่านฯลฯ

                2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการเผยแพร่ข่าวสาร

                -  เสียงตามสาย

                -  วันสำคัญ

                -  ย่ามหนังสือสู่ชุมชน

                -  แหล่งความรู้ในท้องถิ่น

                -  นิทรรศการฯลฯ

                3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการแก้ไขและพัฒนา

                -  คลินิกหมอน้อย

                -  พี่ช่วยน้อง

                -  ให้ความรู้การใช้ห้องสมุด

                -  แข่งขันเปิดพจนานุกรมฯลฯ

                4.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นพัฒนาทักษะอันต่อเนื่อง

                -  หนูน้อยนักล่า

                -  เล่าเรื่องจากภาพ

                -  จากบทเพลงสู่งานเขียน

                -  โต้วาที

                -  เรียงความยุวทูตความดีฯลฯ

 

ที่มา : http://librarytest.spu.ac.th