วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
822801
วันนี้วันนี้927
เดือนนี้เดือนนี้35116
ทั้งหมดทั้งหมด822801
54.83.82.191

 

 

 

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

***************************

                ด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓  ตำบลมะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  7 อัตรา  ดังต่อไปนี้

1.             พละศึกษา                                                     จำนวน                   1              อัตรา

2.             ดนตรี – นาฏศิลป์                                       จำนวน                   1              อัตรา

3.             ปฐมวัย                                                           จำนวน                   1              อัตรา

4.             สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         จำนวน                   1              อัตรา

5.             ภาษาอังกฤษ                                                 จำนวน                   2              อัตรา

6.             เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                         จำนวน                   1              อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ..2547 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก...

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2. เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ..2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

5. เป็นผู้มีเจตนาดีต่อวิชาชีพ

เงื่อนไขการจ้าง

1. อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท  ค่าครองชีพ 1,500  บาท 

2. ไม่ผูกพันการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

3. ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิหรือใบรับรอง  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน  2  ใบ

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6.ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ

 

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่  วันที่ 1-20  กันยายน  2554  เวลา 08.30-16.30 .

(เว้นวันหยุดราชการ)   ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3  ตำบลมะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา        จังหวัดระยอง  

กำหนดการสอบคัดเลือก 

                วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2554          

การจัดทำสัญญาจ้าง

จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน)

และทำสัญญาจ้าง เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ในวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.  2554

 

ประกาศ ณ  วันที่   1  กันยายน  .. 2554

 

 
   
 

 

 

      ลงชื่อ                                                  นายสามารถ   พงษ์สมบูรณ์

                   (นายสามารถ   พงษ์สมบูรณ์)

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก