วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา นำพาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนทุกคนต้องอ่านได้ เขียนคล่อง คิดเลขเป็น เน้นคุณธรรม ๘ ประการ ประสานเศรษฐกิจพอเพียง โดยรู้เท่าและก้าวทันเทคโนโลยี

 

นายประสิทธิ์  รักเผ่า

รอง ผอ.สพป.ระยอง 1

 

 

นายธงชัย  ขวัญบุรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

วิทยุออนไลน์