ประชุม

 ่ฤาสห

รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า         นางเอมอร สุดทวี
สถานศึกษา        โรงเรียนวัดมาบข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
ปีที่พิมพ์             2553
 
บทคัดย่อ
 
                   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด สามารถพัฒนาการอ่านสร้างความรู้และความคิดของนักเรียนได้ดี การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 20 ชั่วโมง แบบฝึกการอ่านสร้างความรู้และความคิด จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสร้างความรู้และความคิด ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.79 และมีความเชื่อมั่นทั้ง (rcc) ฉบับเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
                         1. แบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.03/84.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                         2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6236 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 62.36
                         3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกประกอบการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01