Get Adobe Flash player

นายยงยุทธ ประทุมยศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กล่องสำหรับส่งงาน/อบรม/นิเทศ

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งรายงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ส่งรายงานการพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งรายงานการพัฒนาเวบไซต์พื่อการจัดการเรียนรู้

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ยงยุทธ ประทุมยศ

พัฒนาครูด้วยระบบ  UTQ online

079472
วันนี้วันนี้6
เดือนนี้เดือนนี้340
ทั้งหมดทั้งหมด79472
54.204.94.254
ค้นหา
สอบถาม
Joomla! is used for?
 

ประชาสัมพันธ์ ด่วน !

 แบบจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกมการจัดแข่งขันในงานศิลปหัถกรรม (กลุ่มที่จัดส่งแล้ว)

           เว็บไซต์ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพป.ระยอง เขต 1)

แบบจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Google Apps) โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งรายชื่อ โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ ส่งรายชื่อโรงเรียนละ 5 คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส่งรายชื่อโรงเรียนละ 8 คน โรงเรียนอนุบาลระยองส่งรายชื่อ 9 คน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 (โรงเรียนที่จัดส่งแล้ว)

 

แบบบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน ในสังกัด  สพป.ระยอง  เขต 1  ปี  2556

 

แบบจัดส่งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงานการศึกษาทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก (จ.สุพรรณบุรี) วันที่ 30 กันยายน 2557 รถออกเวลา 04.00น. (รายชื่อ ร.ร.ที่จัดส่งแล้ว)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติ

ในการจัดอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1ขอความร่วมมือโรงเรียนจ่ายค่าอุปกรณ์ชุดฝึกสร้างหุ่นยนต์ (ระดับมัธยมฯ) จำนวน 3,500.-บาทต่อชุด/ทีม (ระดับประถมฯ) จำนวน 2,500.-บาทต่อชุด/ทีม  (จ่ายในวันรายงานตัวเข้าอบรม)

สมัคร/ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติ(ระดับมัธยมฯภายใน 19 พฤษภาคม 2557 ระดับประถมฯ ภายใน 26 พฤษภาคม 2557)

 
  
 
 การจัดงาน Lab School Syposium 2013 ระดับประเทศ 

 

    

 

เชิญร่วมประกวดสื่อฯ : ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายชื่อผู้จัดส่งสื่อฯ เข้าประกวด

 

  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กอท. สพป.ระยอง เขต ๅ (Best Practice)

รายชื่อผู้จัดส่งแล้ว...

 

กลุ่มฯศรีเมือง

ตารางแสดงรายชื่อผู้จัดส่งแล้ว...

  

รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งผลการวิเคราะห์ (ผล O-NET) แล้ว 

 

คลิก!ดาวน์โหลดแผนการสอนโดยใช้แทบเล็ต 

 แผนการสอนโดยใช้แทบเล็ต สัปดาห์ที่ 21-40

 

 

 

 

ปฏิทินนิเทศการศึกษา

 

More in: ศึกษานิเทศก์

-
+
10