Get Adobe Flash player

นายยงยุทธ ประทุมยศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กล่องสำหรับส่งงาน/อบรม/นิเทศ

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งรายงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ส่งรายงานการพัฒนาหนังสืออิเลกทรอนิกส์

ส่งรายงานการพัฒนาเวบไซต์พื่อการจัดการเรียนรู้

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ยงยุทธ ประทุมยศ

พัฒนาครูด้วยระบบ  UTQ online

076307
วันนี้วันนี้28
เดือนนี้เดือนนี้425
ทั้งหมดทั้งหมด76307
54.198.148.191
ค้นหา
สอบถาม
Joomla! is used for?
 

ประชาสัมพันธ์ ด่วน !

  
 
 การจัดงาน Lab School Syposium 2013 ระดับประเทศ 

 

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์หุ่นยนต์

ในการจัดอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1ขอความร่วมมือโรงเรียนจ่ายค่าลงทะเบียน จำนวน 1,800.-บาทต่อชุด/ทีม(ค่าอุปกรณ์ชุดฝึกสร้างหุ่นยนต์ ประกอบด้วย เกียร์บล็อกพร้อมมอเตอร์2กล่อง รีโมทบังคับ 1 ชุด, เครื่องมือพื้นฐาน 1 ชุด, อุปกรณ์จับยึดและวัสดุสร้างลำตัวหุ่นยนต์) ค่าลงทะเบียนจ่ายในวันรายงานตัวเข้าอบรม

 

เชิญร่วมประกวดสื่อฯ : ตามโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายชื่อผู้จัดส่งสื่อฯ เข้าประกวด

 

  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กอท. สพป.ระยอง เขต ๅ (Best Practice)

รายชื่อผู้จัดส่งแล้ว...

 

กลุ่มฯศรีเมือง

ตารางแสดงรายชื่อผู้จัดส่งแล้ว...

  

รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งผลการวิเคราะห์ (ผล O-NET) แล้ว 

 

คลิก!ดาวน์โหลดแผนการสอนโดยใช้แทบเล็ต 

 แผนการสอนโดยใช้แทบเล็ต สัปดาห์ที่ 21-40

 

 

 

 

ปฏิทินนิเทศการศึกษา

 

More in: ศึกษานิเทศก์

-
+
10